Avtalevilkår

VILKÅR FOR MEDLEMSKAP I TOTAL SPARING AS

1. Generelt
Ved å inngå denne avtalen gir kunden Total Sparing as (heretter Selskapet) fullmakt til å forhandle avtaler som avtalt for kunden. samt til å ordne alle formelle forhold vedrørende en avtale med selskapet. Kunden gir selskapet fullmakt til å innhente informasjon vedrørende kundens nåværende avtaler av alle tjenester som selskapet også tilbyr i et medlemskap. samt bytte leverandør i hele avtaletiden til den leverandøren som selskapet på tidspunktet har samarbeids avtale med. Målet er at kundene over tid skal få konkurransedyktige betingelser på de tjenestene selskapet har å tilby. Selskapet handler med flere leverandører og aktører i markedet, men kan også håndtere deler av leveransene og aktuelle tilleggstjenester for å sikre innsyn i kostnader og gi lavere margin til leverandørene.

2. Prisendring
Selskapet tar forbehold om prisendringer som en følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet. Alle priser er oppgitt eks. mva. for bedrifter. Selskapet kan justere priselementene og avtalevilkårene med 1 måneds varsel. Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen, siste 12 måneder uten nærmere varsel.

3. Erstatningsansvar
Selskapet er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Selskapet sin side. Selskapet sitt samlede erstatningsansvar er begrenset til kr. 6350,- for hvert tilfelle med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet fra Selskapet sin side. Kunden kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra Selskapet sin side. Ved tilfelle der en leverandør går konkurs eller må slutte å levere sine tjenester som avtalt, vil Selskapet prøve å finne en ny leverandør på mest mulig like vilkår. For privatkunder gjelder lov om angrerett. Selskapet er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle brytningsgebyr eller lignende gebyrer fra nåværende eller valgt leverandør.

4. Meglers forpliktelser
Selskapet skal etter beste skjønn gjøre en vurdering av sine leverandører for å se hvilken leverandør som er best i stand til å levere konkurransedyktige resultater, vilkår og tjenester.
Selskapet vil fremforhandle konkrete avtaler innenfor forskjellige handelshorisonter og tilby bedrifter disse avtalevilkårene.
Selskapet tar ikke økonomisk eller annet ansvar for eventuelle feil og forsinkelser som skyldes mangler i mottatte opplysninger eller andre forhold utenfor Selskapet sin kontroll, for eksempel ikke innsendt nødvendig informasjon eller manglende kredittgodkjenning.

5. Kundens forpliktelser
For bedrifter er det 24 måneders avtaletid.
Kunden plikter å levere all nødvendig informasjon relatert til avtalen inn til Selskapet ved avtaleinngåelse, samt ved forespørsel på senere tidspunkt fra Selskapet eller leverandør av Selskapet.


6. Oppsigelse
Avtalen må sies opp innen utløpet av inneværende avtaleperiode. Hvis ikke forbeholder Selskapet seg retten til å fornye avtalen på samme avtaleform og avtalelengde, dog ikke mindre enn 24 måneder. Nye betingelser av priser, etc. vil bli varslet i forkant pr mail.
Ved oppsigelse vil selskapet trekke seg helt ut av meglingen av inngåtte avtaler. Det vil så sendes en faktura på gjenstående beløp i henhold til avtale tid.
Oppsigelsen må være skriftlig. Ved oppsigelse må kunden selv sørge for fornyelse av avtaler med leverandører på de tjenester som kunden har benyttet hos Selskapet og selskapets underleverandører. Selskapet har fullmakt til å reaktivere kunder dersom skriftlig oppsigelse ikke foreligger.
Ved oppsigelse på avtalen med selskapet vil kunden miste avtalen med leverandøren og flyttet over til samme tjeneste uten rabaterte priser som er oppgitt via et medlemskap hos selskapet. Kunden er selv ansvarlig for å bryte avtalen med leverandøren som er valgt, men selskapet har fullmakt til å si opp avtalen med leverandør.
Ved oppsigelse på avtalen med leverandøren betyr det ikke at avtalen med selskapet er brutt. Kunden er selv ansvarlig for å bryte avtalen med selskapet.

Ved terminering av avtalen før avtaletidens utløp vil dette også gjelde. Ved brudd på avtalen eller oppsigelse av avtalen med bedriftskunde vil det bli fakturert av gjenstående måneder av avtaletiden, dog minimum kr 530,- nok - av gjenstående måneder av avtaletiden.

7. Ved avtale om samkjøp
For tjenesten selskapet tilbyr “medlemskap” er dette løpende forvaltningsavtaler hvor Selskapet til enhver tid skal jobbe aktivt med å få forhandlet frem best mulig avtaler med leverandører i relevante markeder. Avtalene gjøres løpende basert på Selskapet til enhver tid gjeldende markedssyn.

Prisen på tjenesten til selskapet betaler kunden et fast årsbeløp i et medlemskontingent. Prisen er den samme, uavhengig av hvor mange tjenester kunden ønsker å benytte seg av gjennom Selskapet.
Medlemskap : Selskapet tar et fast årlig medlemskontingent på kr 6360 Eks.Mva

8. Besparelses Garanti
Medlemskapet inneholder en Besparelses garanti. Denne går ut på at om selskapet ikke klarer å spare inn medlemskontingenten på 6360 pr år, skal Selskapet betale tilbake medlemskontingenten til kunden. Kravet for at Medlemskapet skal være gyldig er at kunden skal benytte seg av vår ferdig forhandlet, strøm avtale, mobil avtale, internett avtale og forsikrings avtale.

Om kunden benytter seg av disse avtalene, men fortsatt mener vi ikke har spart inn års kontingenten-6360, skal kunden dokumentere dette med å sende inn kopi av de tre siste fakturaene mottatt fra de respektive avtalene (strøm, internett, mobil og forsikring)


9. Om tilbudet
Kundens pris og pakke fremkommer løpende på fakturaene.
Ved bekreftelse av avtalen, gir kunden automatisk samtykke på å bli en del av Selskapets nyhetsbrev. Selskapet sender ut maks 4 mailer hver måned. Dette for å holde alle kundene oppdatert på alle avtaler kunden kan benytte seg av, gjennom å ha et medlemskap hos Selskapet.


10. Fakturering
Kunden mottar faktura direkte fra leverandør eller via en partner som fakturerer på vegne av selskapet på de tjenestene som er valgt gjennom Selskapet. I noen tilfeller vil det foretas Sam fakturering av Selskapet.
Kunden mottar faktura direkte fra leverandør for de tjenestene som er valgt gjennom Selskapet. I noen tilfeller vil det foretas Sam fakturering av Selskapet.
Avtalen har krav om Avtale Giro eller e-Faktura. Dersom dette ikke er opprettet tilkommer fakturagebyr på henholdsvis kr 69,- for manglende Avtale Giro og kr 69,- for manglende e-Faktura.
Brevfaktura er gebyrbelagt med 69,- kr pr faktura.
Dersom faktura ikke betales ved forfall, påløper forsinkelsesrenter og evt. gebyr i henhold til gjeldende lovverk. Avtalen faktureres for inneværende måned + 11 måneder.

11. Leverandør
Avtale om tjenesten leverandøren tilbyr forhandlet frem av Selskapet på vegne av kunden, er en bindende avtale direkte mellom kunde og aktuell leverandør, og er forpliktende i forhold til avtalt avtaletid/vilkår. Alt av henvendelser i forhold til avtalen skal taes direkte med leverandør. Selskapet svarer kun på henvendelser om avtalen mellom kunde og selskapet.
Selskapet tilstreber raskest mulig oppstart for sine kunder. Dette varierer ofte fra hvilken leverandør som leverer tjenesten.

12. Konfidensialitet
Selskapet har taushetsplikt i forhold til opplysninger som mottas gjennom denne samarbeidsavtalen. Kunden har taushetsplikt i forhold til denne avtalens utforming, prisstruktur og om avtaler som fremforhandles på bakgrunn av denne avtalen.

13. Overdragelse
Denne avtalen kan overdras til tredjemann på samme vilkår uten å innhente fullmakt fra kunden.

14. Tvister
Avtalen er underlagt og tolkes i samsvar med norsk rett. Uoverensstemmelser som ikke lar seg løse i minnelighet eller gjennom behandling i partenes ledelse og styre, skal som første rettsinstans forsøkes løst gjennom forliksrådet. Bergen forliksråd og Bergen tingrett vedtas som rett verneting, jf. Tvl § 4-6 1. ledd.

15. Kredittvurdering
Selskapet gjør oppmerksom på at leverandørene normalt foretar kredittvurdering av nye kunder og opprettelse av nye kundeforhold vil være avhengig av at det ikke foreligger betalingsanmerkninger eller forhold som gjør at kunden ikke godkjennes med bakgrunn i manglende kredittverdighet.


Total Sparing AS, 01.01.2020


Har du spørsmål?

Kontakt vår kundeservice på telefon eller e-post.

Telefon

21 01 40 44

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kontaktinformasjon

Total Sparing AS

Org.nr. 987 654 321